Δια τους Νέους & Μαθητές - Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Χαϊδαρίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Δια τους Νέους & Μαθητές

Ψυχωφελή > Προσευχές

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ


Ιδείν της νεολαίας,
Σώτερ αγωνίαν,
των εξετάσεων πάντες δεόμεθα,
και παρασχείν την ελπίδα,
αυτή Φιλάνθρωπε.

Ως πάλαι τω Ευνούχω,
δια του Φιλλίπου,
την αληθή ερμηνείαν εδώρησας,
ούτω και νυν την μελέτην,
τοις νέοις χάρισαι.

Η πάσα νεολαία,
προσδοκά Χριστέ μου,
επιτυχίας κομίσαι ωφέλειαν,
εκ των ποικίλων αγώνων,
αυτής τη ρώμη σου.


---------------------------------------


Λαλήσαι εις τα ώτα,
μαθητών και νέων,
τα ακριβή και τα άριστα Πάναγνε,
κατά την ώραν αιτούμεν,
των εξετάσεων.


---------------------------------------


Σώτερ Ιησού μου,
πάρεσο νυν,
και δίδου την ρώσιν,
και την γνώσιν την αληθή,
τη μαθητιώση,
σεμνή σου νεολαία,
ίνα τας εξετάσειςμ ποιήση άριστα.


---------------------------------------


Πάνσοφε Χριστέ μου Ιησού,
η πηγή της όντων σοφίας,
τους μαθητεύοντας,
φώτισον δεόμεθα,
ταις ενεργείαις του,
όπως έχωσιν άπαντες,
εν τη εξετάσει,
νουν οξύν και γρήγορον,
εις το συγγράψασθαι,
πάσας τας ορθάς αποκρίσεις,
εν ταις ερωτήσεσι Σώτερ,
ταις υποκειμέναις αυτοίς πάντοτε.


---------------------------------------
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού